HASIL PENELITIAN ORGANISASI KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME PROPINSI JAWA BARAT

Pengarang: 

DRS. NANA DARMANA

Penerbit: 

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Tahun Terbit: 

1987/1988

Daerah/Wilayah: 
Jawa Barat
Rak: 

1.5 (200-2

Ketiga organisasi yang diteliti memiliki ajaran-ajaran yang mengandung nilai-nilai budaya yang luhur, yang secara ideal senafas dan selaras dengan falsafah atau pandangan hidup negara dan bangsa Indonesia Pancasila. Berbagai nilai-nilai budaya luhur yang terkandung di dalam ketiga ajaran organisasi yang diteliti tersebut mempunyai arti serta fungsi yang mendasar (fundamental) dan dapat dimanfaatkan sebagai modal dasar bagi kepentingan pembangunan bangsa dan negara, khususnya pada aspek pembangunan mental spiritual bangsa Indonesia. Beberapa nilai-nilai luhurpenting yang terpetik dari ketiga ajaran organisasi yang diteliti, yang layak untuk disebarluaskan di kalangan masyarakat bangsa Indonesia, antara lain meliputi : Tekad hidup saling cinta kasih di antara sesama manusia, Tekad hidup rukun dan tolong menolong di antara sesama manusia, Tekad hidup mengabdi kepada negara dan bangsa, Tekad hidup memelihara kesatuan dan persatuan bangsa, Tekad hidup untuk melakukan pekerjaan yang berguna bagi kemajuan bagsa dan negara, Tekad hidup untuk memelihara kerukunan di antara umat beragama dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Tekad hidup untuk memelihara kelestarian alam.